Služby

Podat žádost

Otevřený přístup

Výzkumná infrastruktura METROFOOD-CZ je otevřená všem uživatelům se zajímavými vědeckými projekty z celého světa.

Způsobilí uživatelé

Uživateli infrastruktury jsou všechny výzkumné i zahraniční organizace, univerzity, výzkumné ústavy nebo společnosti a výzkumní pracovníci, kteří provádějí výzkum, vývoj a inovace v oblasti zemědělství, výživy a potravinářských věd.

Použití specifikovaných zařízení infrastruktury METROFOOD v rámci projektu otevřeného přístupu je podmíněno částečným pokrytím potřebných nákladů uživatelem, který není žadatelem projektu pokryt jinými zdroji, např. na pokrytí nadměrných nákladů na spotřební materiál nebo jiné položky. Čistě komerční výzkum (jehož výsledkem je vývoj nebo inovace konkrétního výrobku) nemůže být předmětem otevřeného přístupu, ale infrastruktura METROFOOD může poskytnout část své kapacity k provádění výzkumu na komerční bázi.

Hodnoticí proces

Všechny přijaté návrhy projektů jsou podrobeny procesu hodnocení. Technická proveditelnost prezentovaných výzkumných projektů, vědecká a technologická dokonalost budou hlavními hodnotícími kritérii. Uživatelé musí dodržovat všechna příslušná pravidla pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Za všechny ostatní právní nebo etické otázky, které mohou být použity, odpovídá žadatel (uživatel).

Všichni žadatelé budou informováni o výsledku procesu hodnocení do 60 dnů od předložení projektové žádosti. Řídicí výbor rozhoduje bezodkladu, nejpozději vašak do 60 dnů.

*** Duševní vlastnictví vytvořené v rámci výzkumných projektů patří uživateli. V případě společného výzkumného projektu by výsledky mohly patřit k hostitelskému zařízení podle podmínek dohodnutých mezi žadatelem a infrastrukturou.****

Tato výzva není veřejnou nabídkou ani vyhlášením veřejného příslibu. Neexistuje právní nárok na výzkumnou spolupráci v rámci otevřeného přístupu.

Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT nabízí v rámci projektu METROFOOD-CZ široké spektrum možností ke spolupráci v následujících oblastech:

 • Komplexní hodnocení kvality potravin i doplňků stravy, včetně výběru surovin a sledování procesu výroby:
 • Vývoj, validace a implementace nové analytické mezody pro požadovanou aplikaci, zavedení systému jakosti
 • Spolupráce / poradenství při návrhu receptur nových výrobků, zavádění šetrných technologií, hodnocení skladovatelnosti / exspirace
 • Zpracování podkladů pro potraviny nového typu
 • Poradenství v oblasti potravinářské legislativy, označování výrobků
 • Spolupráce při přípravě projektů pro tuzemské či zahraniční dotační programy
 • Tréninkové programy / školení - dle individuálních požadavků partnera

Více na https://uapv.vscht.cz/mzl

Katedra kvality a bezpečnosti potravin (KKBP) se zaměřuje na kvalitu jak živočišných, tak rostlinných zemědělských produktů s ohledem na požadavky zakotvené ve společné zemědělské politice a evropské legislativě. Cílem je pokrýt oblast bezpečnosti a kvality zemědělských produktů „od pole až po vidličku“.

 • Laboratoř obilovin
 • Využití přírodních látek - antioxidační a antimikrobiální aktivita léčivých rostlin
 • Hodnocení kvality masa a masných výrobků
 • Rutinní i speciální analýzy mléka a mléčných výrobků
 • Senzorická analýza
 • Analitické přístorje
  • GC-FID, GC-MS, GCxGC-MS-O, HPLC-UV/VIS, HPLC-RI, MilkoScan FT 120, GC-QTOF, UHPLC-QTOF, NMR a MALDI-TOF

Více na https://www.af.czu.cz/cs/...

Seznam laboratoří na pracovišti VÚPP, v.v.i.

 • Laboratoř natechnologií
 • Laboratoř termofyzikálních, reologických a texturních vlastností
 • Laboratoř vysokotlaké technologie zpracování potravin
 • Laboratoř biotechnologií
 • Laboratoř mikrobiální analýzy
 • Laboratoř senzorické analýzy
 • Laboratoř analytické chemie
 • Laboratoř imunochemická
 • Laboratoř kvality potravin a výživy
 • Laboratoř molekulární biologie

Více na https://www.vupp.cz/cs/o-ustavu/#oddeleni

Laboratoře VŠCHT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sapiente esse necessitatibus neque.

Laboratoře ČZU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Reiciendis ipsam eos, nam perspiciatis natus commodi similique totam consectetur praesentium molestiae atque exercitationem ut consequuntur, sed eveniet, magni nostrum sint fuga.

Laboratoře VÚPP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sapiente esse necessitatibus neque.